Kommande möten

När föreningen har planerade möten finner ni information här.

Om föreningen

Föreningen, som bildades den 5 februari 2009, är en partipolitiskt och religiöst obunden humanitär hjälpförening med säte i Skövde. Föreningen har till syfte att bidraga med medel för att kunna driva och stödja utbildning i Sydsudan. Målet är att utveckla utbildningsmöjligheterna och öka möjligheterna att gå i skolan.

Föreningens styrelse arbetar helt ideellt. Föreningen kommer gärna och berättar om vad som händer i skolan. Finns intresse för detta är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande till anithaacademy@hotmail.com. Vid årsmötet fastställdes en medlemsavgift på 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap.

År 2014 ansökte föreningen om 90-konto och blev beviljad detta.

Föreningens stadgar

§1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy och har sitt säte i Skövde.

§2 Ändamål och uppgifter
Föreningen är en humanitär hjälpförening. Föreningen har till uppgift att bidra med medel för att kunna driva och stödja skolprojekt i Sydsudan. Målet är att utveckla utbildningsmöjligheterna i ett bredare perspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift genom att på olika sätt samla in medel för angivna projekt. Insamlingsresultat och användning av insamlade medel redovisas kontinuerligt.

§3 Medlemmar
Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar och betalar fastställd medlemsavgift. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och avser nästkommande verksamhetsår.

§5 Medlemskapets upphörande
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötes beslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§7 Föreningsmöte
Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar vid föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende. På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Hedersmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten. På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. Kallelse till föreningsmöte ska tillställas medlemmarna genom brev eller på annat sätt som beslutas av årsmötet. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

Föreningens årsmöte ska hållas före 15 mars. På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
- att mötet är stadgeenligt utlyst
- fastställande av mötets dagordning
- val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet
- behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess godkännande
- behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet
- frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
- beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen (styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter och 3 ersättare)
- val av styrelse och ersättare
- val av revisorer
- val av valberedning
- behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
- fastställande av medlemsavgift
- övriga frågor

§8 Styrelsen
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intresse och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper. I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för högst två år i sänder, samt det antal ledamöter och ersättare som beslutas av årsmötet. Styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år i sänder. Vid styrelsens sammanträden har ersättarna yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorerna.

§9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av antingen föreningens ordförande och kassör var för sig, eller av kassör och annan ledamot. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad.

§10 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra efterkommande föreningsmöten, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får ges såväl av enskild medlem som styrelsen.

§11 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid upplösningen av föreningen överlämnas eventuella tillgångar till annan humanitär verksamhet vilket beslutas om i samband med upplösningen.

Stadgarna för föreningen antogs första gången vid årsmöte den 5 februari 2009.
Reviderade stadgar antogs vid årsmöte 9 mars 2013.
Tillägget i 7§ är antagen vid extra årsmöte den 15 mars 2014.

Årsredovisning 2020

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy, får härmed lämna följande berättelse för tiden den 1 januari till och med den 31 december 2020.

Allmänt om verksamheten
Föreningen är en ideell förening. Föreningens syfte är att samla in medel för att kunna stödja skolprojekt i Sydsudan. Föreningen förverkligar sin uppgift genom att på olika sätt samla in medel för angivna projekt. Detta ska ske genom information, föredrag, affischering, loppis, bössinsamling och föreningens hemsida. Genom insamlingsverksamheten skapas mötesplatser där föreningens medlemmar bidrar till social verksamhet. Som ett led i att minska smittspridningen av covid-19 har regeringen och myndigheter infört olika restriktioner som kraftigt har minskat möjligheten att bedriva en normal föreningsverksamhet. Smittspridningen av covid-19 har pågått under hela året vilket medfört att föredrag, loppis och bössinsamling endast genomförts i mindra omfattning. I enlighet med verksamhetsplanen för 2020 har föreningen bidragit till att förbättra de lektionssalar som uppförts vid skolan i Sydsudan. Effekten av att byggnaderna finns är att fler elever kan undervisas under regnperioderna. Ett mål med skolan är att både flickor och pojkar ska få utbildning. Effekten av att flickor får gå i skolan flera år har bidragit till att deras äktenskap och barnafödande sker senare i livet än det annars normalt gör. Ett mål med skolverksamheten är att utveckla ett socialt nätverk. En effekt av detta är att eleverna skyddas från att bli kidnappade till barnsoldater. Kunskap ökar förståelsen och stävjar konflikter.

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 35 medlemmar. Medlemmarna stöder verksamheten med gåvor och arbetsinsatser. Styrelsen informerar medlemmarna om verksamheten vid medlemsmöten och genom informationsbrev.

Framtida utveckling
Verksamhetsplanen för år 2021 fokuserar på insamling av medel. Detta kommer att ske både till organisationer och allmänheten genom ansökningar om bidrag, informationsmöten, loppis, föredrag, annonsering och föreningens hemsida. En framtida utveckling kan vara att stötta lärarna med utbildning och handledning. Föreningens syfte är att stötta utbildning i Sydsudan och föreningen kommer att göra detta utifrån de resurser som samlas in.

Förvaltning
Föreningen förvaltas av en styrelse vilken väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen liksom övriga medlemmar arbetar helt ideellt och inga ersättningar utgår för nedlagt arbete eller för utbildningar. Beräknat nedlagt frivilligt arbete under verksamhetsåret är 2 100 timmar.

Förändring eget kapital (SEK)
Belopp vid årets början: 68 518 (54 752)
Årets resultat: -27 345 (13 766)
Belopp vid årets slut: 41 173 (68 518)

Övrig information
Föreningens 90-konto: 900402-9
Hemsidans adress: anithaacademy.org

Resultaträkning År 2020 (Kr)
Funktionsindelad resultaträkning

Verksamhetsintäkter 2020 2019
Medlemsavgifter 4 000 8 700
Gåvor (Not 1) 21 558 67 414
Bidrag (Not 1) 11 403 20 785
Summa verksamhetsintäkter 36 961 96 899
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -33 831 -42 130
Insamlingskostnader -10 559 -14 801
Administrationskostnader -19 916 -26 203
Summa verksamhetskostnader -64 306 -83 134
Resultat efter finansiella poster -27 345 13 765
Årets resultat -27 345 13 765

Balansräkning (Kr)

TILLGÅNGAR 12/31/2020 12/31/2019
Omsättningstillgångar:
Kassa och bank

41 173

68 518
Summa omsättningstillgångar 41 173 68 518
SUMMA TILLGÅNGAR 41 173 68 518

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital:
Balanserat kapital

68 518

54 752
Årets resultat -27 345 13 766
Skulder 0 0
Summa eget kapital och skulder 41 173 68 518
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 173 68 518

Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Not 1: Specifiering av gåvor som redovisas i resultaträkningen (kr)

2020 2019
Gåvor medlemmar exkl. medlemsavg. 7 960 11 250
Gåvor organisationer 0 0
Allmänheten exkl. bidrag 13 598 56 164
Summa verksamhetsintäkter 21 558 67 414

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 21 558 67 414
Bidrag som har redovisats som intäkt 11 403 20 785
Summa 32 961 88 199

PlusGiro: 900402-9
Bankgiro: 900-4029


©2020
Kontakt: anithaacademy@hotmail.com
Sidan uppdaterades senast: 2020-04-30