Kommande möten

När föreningen har planerade möten finner ni information här.

Om föreningen

Föreningen, som bildades den 5 februari 2009, är en partipolitiskt och religiöst obunden humanitär hjälpförening med säte i Skövde. Föreningen har till syfte att bidraga med medel för att kunna driva och stödja utbildning i Sydsudan. Målet är att utveckla utbildningsmöjligheterna och öka möjligheterna att gå i skolan.

Föreningens styrelse arbetar helt ideellt. Föreningen kommer gärna och berättar om vad som händer i skolan. Finns intresse för detta är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande till anithaacademy@hotmail.com. Vid årsmötet fastställdes en medlemsavgift på 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap.

År 2014 ansökte föreningen om 90-konto och blev beviljad detta.

Föreningens stadgar

§1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy och har sitt säte i Skövde.

§2 Ändamål och uppgifter
Föreningen är en humanitär hjälpförening. Föreningen har till uppgift att bidra med medel för att kunna driva och stödja skolprojekt i Sydsudan. Målet är att utveckla utbildningsmöjligheterna i ett bredare perspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift genom att på olika sätt samla in medel för angivna projekt. Insamlingsresultat och användning av insamlade medel redovisas kontinuerligt.

§3 Medlemmar
Medlem i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar och betalar fastställd medlemsavgift. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och avser nästkommande verksamhetsår.

§5 Medlemskapets upphörande
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötes beslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§7 Föreningsmöte
Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar vid föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende. På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Hedersmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten. På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. Kallelse till föreningsmöte ska tillställas medlemmarna genom brev eller på annat sätt som beslutas av årsmötet. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

Föreningens årsmöte ska hållas före 15 mars. På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
- att mötet är stadgeenligt utlyst
- fastställande av mötets dagordning
- val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet
- behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess godkännande
- behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet
- frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
- beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen (styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter och 3 ersättare)
- val av styrelse och ersättare
- val av revisorer
- val av valberedning
- behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
- fastställande av medlemsavgift
- övriga frågor

§8 Styrelsen
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intresse och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper. I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för högst två år i sänder, samt det antal ledamöter och ersättare som beslutas av årsmötet. Styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år i sänder. Vid styrelsens sammanträden har ersättarna yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorerna.

§9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av antingen föreningens ordförande och kassör var för sig, eller av kassör och annan ledamot. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad.

§10 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra efterkommande föreningsmöten, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får ges såväl av enskild medlem som styrelsen.

§11 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid upplösningen av föreningen överlämnas eventuella tillgångar till annan humanitär verksamhet vilket beslutas om i samband med upplösningen.

Stadgarna för föreningen antogs första gången vid årsmöte den 5 februari 2009.
Reviderade stadgar antogs vid årsmöte 9 mars 2013.
Tillägget i 7§ är antagen vid extra årsmöte den 15 mars 2014.

Årsredovisning 2019

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy, får härmed lämna följande berättelse för tiden den 1 januari till och med den 31 december 2019.

Allmänt om verksamheten
Föreningen är en ideell förening. Föreningens syfte är att samla in medel för att kunna stödja skolprojekt i Sydsudan. Föreningen förverkligar sin uppgift genom att på olika sätt samla in medel för angivna projekt. Detta sker genom information, föredrag, affischering, loppis, bössinsamlig och föreningens hemsida.
Genom insamlingsverksamheten skapas mötesplatser där föreningens medlemmar bidrar till social verksamhet. I enlighet med verksamhetsplanen för 2019 har föreningen bidragit till att tre nya lektionssalar uppförts. Effekten av byggnaderna är att fler elever kan undervisas under regnperioderna. Ett mål med skolan är att både flickor och pojkar ska få utbildning. Effekten av att flickor får gå i skolan flera år har bidragit till att deras äktenskap och barnafödande sker senare i livet än det normalt gör. Ett mål med skolverksamheten är utveckla ett socialt nätverk. En effekt av detta är att eleverna skyddas från att bli kidnappade till barnsoldater.

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 35 medlemmar. Medlemmarna stöder verksamheten med gåvor och arbetsinsatser. Styrelsen informerar medlemmarna om verksamheten vid medlemsmöten och genom informationsbrev. Föreningen har representerats vid Svensk Insamlingskontrolls informationsseminarie.

Framtida utveckling
Verksamhetsplanen för år 2020 fokuserar på insamling av medel. Detta kommer att ske både till organisationer och allmänheten genom ansökningar om bidrag, informationsmöten, loppis, föredrag, annonsering och föreningens hemsida. En framtida utveckling kan vara att stötta lärarna med utbildning och handledning. Föreningens syfte är att stötta utbildning i Sydsudan och föreningen kommer att göra detta utifrån de resurser som samlas in.

Förvaltning
Föreningen förvaltas av en styrelse vilken väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen liksom övriga medlemmar arbetar helt ideellt och inga ersättningar utgår för nedlagt arbete eller för utbildningar. Beräknat nedlagt frivilligt arbete under verksamhetsåret är 2 200 timmar.

Föreändring eget kapital (SEK)
Belopp vid årets början: 54 752
Årets resultat: 13 766
Belopp vid årets slut: 68 518

Övrig information
Föreningens 90-konto: 900402-9
Hemsidans adress: anithaacademy.org

Resultaträkning
Funktionsindelad. Belopp i kr.

Verksamhetsintäkter 2019 2018
Medlemsavgifter 8 700 5 800
Gåvor (Not 1) 67 414 70 391
Bidrag 20 785 14 388
Summa verksamhetsintäkter 96 899 90 579
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -42 130 -44 603
Insamlingskostnader -14 801 -22 237
Administrationskostnader -26 203 -21 845
Summa verksamhetskostnader -83 134 -88 685
Resultat efter finansiella poster 13 765 -1 893
Årets resultat -13 765 -1 893

Balansräkning

Tillgångar 2019 2018
Omsättningstillgångar:
Kassa och bank

68 518

68 752
Summa tillgångar 68 518 68 752

Eget kapital och skulder
Eget kapital:
Balanserat kapital

54 752

52 859
Årets resultat 13 766 1 893
Skulder 0 14 000
Summa eget kapital och skulder 68 518 68 752

Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Not 1: Specifiering av gåvor som redovisas i resultaträkningen (kr)

2019 2018
Gåvor medlemmar exkl. medlemsavg. 11 250 34 600
Gåvor organisationer 0 1 270
Allmänheten exkl. bidrag 56 164 34 521
Summa verksamhetsintäkter 67 414 70 391

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 67 414 70 391
Bidrag som har redovisats som intäkt 20 785 14 388
Summa 88 199 84 779

PlusGiro: 900402-9
Bankgiro: 900-4029


©2020
Kontakt: anithaacademy@hotmail.com
Sidan uppdaterades senast: 2020-04-30